دریافت نرم افزارهای مربوط به محصولات ورتینا

 نرم افزار CMS ویندوز ( Viewnet 3500 )

 نرم افزار CMS ویندوز ( Viewnet 3500 ) نسخه جدید

 نرم افزار CMS ویندوز ( Viewnet 2500 ) ویژه دستگاه های قدیمی

 اپلیکیشن جدید موبایل – نسخه اندروید ( ViewNet )

 لینک اپلیکیشن جدید موبایل – نسخه آیفون ( ViewNet )

 اپلیکیشن موبایل – نسخه اندروید ( Viewnet 2500 )

 لینک اپلیکیشن موبایل – نسخه آیفون ( Viewnet 2500 )

 اپلیکیشن موبایل – نسخه اندروید ( Viewnet 1000 ) ویژه دستگاه های قدیمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نرم افزار مدیریت دوربین و دستگاه ها ( SADP Tool )

 نرم افزار پخش تصاویر ضبط شده دستگاه های ورتینا ( VS Player )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت نرم افزارهای مربوط به محصولات اسپرادو

 نرم افزار CMS ویندوز ( Guarding Expert )

 اپلیکیشن موبایل – نسخه اندروید ( Guarding Expert )

 لینک اپلیکیشن موبایل – نسخه آیفون

 نرم افزار CMS ویندوز ( Guarding Vision )

 اپلیکیشن موبایل – نسخه اندروید ( Guarding Vision )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت نرم افزارهای مربوط به محصولات پیناکل

نرم افزار CMS ویندوز ( EasyVMS )

نرم افزار CMS ویندوز ( XMeye )

اپلیکیشن موبایل – نسخه اندروید ( P6SLite )

اپلیکیشن موبایل – نسخه اندروید ( P6SPro )

اپلیکیشن موبایل – نسخه اندروید ( XMeye )

لینک اپلیکیشن موبایل – نسخه آیفون ( P6SLite )

لینک اپلیکیشن موبایل – نسخه آیفون ( P6SPro )

لینک اپلیکیشن موبایل – نسخه آیفون ( XMeye )