سری 16 کانال 7 کالا یافت شد

دستگاه ضبط تصاویر ورتینا

دستگاه ضبط تصاویر ورتینا HD-TVI – سری 16 کانال

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

دستگاه DVR ورتینا VDR-1601E

دستگاه ۱۶ کانال ضبط تصاویر HD-TVI ورتینا

دستگاه DVR ورتینا VDR-1601L

دستگاه ۱۶ کانال ضبط تصاویر HD-TVI ورتینا

دستگاه DVR ورتینا VDR-1601PLUS

دستگاه ۱۶ کانال ضبط تصاویر HD-TVI ورتینا

دستگاه DVR ورتینا VDR-1602APLUS

دستگاه ۱۶ کانال ضبط تصاویر HD-TVI ورتینا

دستگاه DVR ورتینا VDR-1605FPLUS

دستگاه ۸ کانال ضبط تصاویر HD-TVI ورتینا

دستگاه DVR ورتینا VDR-1605PLUS

دستگاه ۱۶ کانال ضبط تصاویر HD-TVI ورتینا

دستگاه DVRورتینا VDR-1602PLUS

دستگاه ۱۶ کانال ضبط تصاویر HD-TVI ورتینا