ثبت پروژه

شرکت دیدافزار سیستم جهت حمایت از همکارانی که در زمینه پروژه فعالیت دارند اقدام به اعلام قیمت بعد از رجیستر کردن پروژه ها نموده است، تا از این طریق از ثبت پروژه ها توسط اشخاص دیگر ممانعت گردد، لذا در راستای این هدف برخی از محصولات با توجه به پروژه اعلام شده قیمت گذاری می شوند.

 

  VNC-5225

  VNC-5265

  VNC-5230

  VNC-2331

  VNC-4330S

  VNC-2371

  VNC-4370S

  VNC-4423

  VNC-2431

  VNC-44305

  VNC-2471

  VNC-4470

  VNC-5525

  VNC-5535S

  VNC-5575S

  VNC-5826

  VNC-2280N

  VNC-2281N

  VNC-4285N

  VNC-5880

  VNC-6280

  VNC-6640S

  VNC-6225S

  VNC-6226S

  VNR-1612P4

  VNR-3212P4

  VNR-3212P16

  VNR-6412P16

  ServerStation

  VHN-K130

  VPS-24100

  VCN-6