ثبت پروژه

شرکت دیدافزار سیستم جهت حمایت از همکارانی که در زمینه پروژه فعالیت دارند اقدام به اعلام قیمت بعد از رجیستر کردن پروژه ها نموده است، تا از این طریق از ثبت پروژه ها توسط اشخاص دیگر ممانعت گردد، لذا در راستای این هدف برخی از محصولات با توجه به پروژه اعلام شده قیمت گذاری می شوند.

 

VNC-5225

VNC-5265

VNC-5230

VNC-2331

VNC-4330S

VNC-2371

VNC-4370S

VNC-4423

VNC-2431

VNC-44305

VNC-2471

VNC-4470

VNC-5525

VNC-5535S

VNC-5575S

VNC-5826

VNC-2280N

VNC-2281N

VNC-4285N

VNC-5880

VNC-6280

VNC-6640S

VNC-6225S

VNC-6226S

VNR-1612P4

VNR-3212P4

VNR-3212P16

VNR-6412P16

ServerStation

VHN-K130

VPS-24100

VCN-6