تقدیرنامه

ایجاد فضای رقابتی جدید در صنعت سیستم های حفاظتی با پدید آمدن شرکتهای کوچک و فروشگاهها، لزوم توجه مضاعف به خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان و ارائه خدمات منطبق و بلکه فراتر از انتظارات آنها را اجتناب ناپذیرمی کند. بنابراین شرکت دید افزارسیستم به منظور نیل به اهداف خود جهت جلب و رضایت مشتریان نیاز دارد که با به کارگیری راهبرد گرایش به رضایت مشتری براساس توجه به خواسته های آنان میتواند به اهداف خود برسد. لذا بایستی به عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان خود توجه نموده و با توجه به تغییرات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیازهای مشتریان خود، تلاشهای مستمر را به منظور حفظ آنها و جذب مشتریان جدید انجام دهد.